Zniszczenia wodne w budynkach i związane z nimi skażenie mikrobiologiczne

Zniszczenia wodne w budynkach oraz skażenie mikrobiologiczne

Budynki są praktycznie stale narażone na kolonizację przez mikroorganizmy. Tego typu niekorzystne oddziaływanie jest szczególnie widoczne, gdy określone ich konstrukcyjne detale podlegają stresowi środowiskowemu wywołanemu obecnością wody.

Sytuacja taka jest szczególnie widoczna w przypadku zarówno drobnych (zawilgocenie, zalanie), jak i masowych (powódź) zniszczeń wodnych. Poznaj główne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialne za korozję biologiczną budynków, struktury i substancje od nich pochodzące odpowiedzialne za niekorzystne skutki zdrowotne u osób eksponowanych na nie w tak zanieczyszczonym środowisku.

W tym pisie zaprezentowane zostały główne czynniki mikrobiologicznej kontaminacji środowiska wnętrz. Ponadto szerzej opisane zostały sztuczne techniki osuszania bezinwazyjnego. Uczestniczyliśmy w XVI Sympozjum połączonym z XII Warsztatami Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego PSMB.

Całość oparta jest na publikacji – ZNISZCZENIA WODNE BUDYNKÓW I ICH KOROZJA MIKROBIOLOGICZNA – PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA, PREWENCJA I REMEDIACJA.

Redakcja naukowa: Rafał L. Górny, A. Ławniczek-Wałczyk, M. Cyprowski

Główne czynniki mikrobiologicznej kontaminacji środowiska wnętrz

 • Grzyby są wszechobecne w środowisku zewnętrznym. Występują przede wszystkim w glebie, na rozkładających się lub obumarłych cząstkach materii organicznej. Dzięki produkcji znacznej liczby spor są w stanie przedostawać się do powietrza i w ten sposób kolonizować nowe obszary. Ilościowo spory grzybów przewyższają w powietrzu pyłki roślin i spory bakterii. Dominację tę zapewnia grzybom ogromna produktywność plechy, łatwość uwalniania z niej spor i zdolność samych spor do przetrwania (nawet kilkunastoletniego) okresu przesychania.
 
 • Alergeny grzybów są główną przyczyną chorób o podłożu atopowym. Według różnych autorów, od 80 do ponad 100 gatunków grzybów jest łączonych przyczynowo z symptomami związanymi z chorobami alergicznymi układu oddechowego. Wśród nich Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma i Mucor stanowią najważniejszą przyczynę alergii na grzyby pleśniowe.
 
 • Mikroorganizmy, oprócz swoistego działania alergizującego na organizm człowieka, mogą również oddziaływać w sposób nieswoisty za pośrednictwem substancji o działaniu immunotoksycznym, do których należą glukany. Są nierozpuszczalnymi w wodzie polimerami glukozy stanowiącymi składnik ściany komórkowej większości grzybów. Ze względu na rodzaj połączeń w polimerze dzielą się na α- lub β-glukany, co decyduje o ich biologicznej aktywności.
 
 • Mikotoksyny są nielotnymi, drobnocząsteczkowymi (200–400 daltonów), cyklicznymi metabolitami grzybów, głównie pleśniowych. Są produkowane podczas ich wzrostu i uwalniane do środowiska w dużej ilości w sytuacji, gdy kolonii grzybowej brakuje substancji odżywczych i wody. Ze względu na budowę chemiczną i wynikające z niej określone właściwości biologiczne mikotoksyny można podzielić na kilka: aflatoksyny, ochratoksyny, zearalenon.
 
 • Mikrobiologiczne lotne związki organiczne (MLZO) to związki chemiczne (zwykle aldehydy, alkohole, ketony, terpeny, estry, aminy) o niewielkiej masie cząsteczkowej, które są uwalniane do powietrza pomieszczeń w wyniku reakcji metabolicznych bakterii i grzybów obecnych w tym środowisku. Produkowane w trakcie intensywnego wzrostu mikroorganizmów, odznaczają się niewielkimi stężeniami. Przez badaczy traktowane są przede wszystkim jako chemiczne wskaźniki rozwoju grzybów pleśniowych w pomieszczeniach zamkniętych.
 
 • Tlenowe promieniowce są grupą nitkowatych bakterii, która rozwinęła niespotykaną u innych mikroorganizmów różnorodność form i funkcji. Liczbę samych tylko gatunków rodzaju Streptomyces ocenia się na ponad 31 tys. Mikroorganizmy te posiadły unikalną umiejętność kolonizowania twardych powierzchni. Ich zdolność przeżycia na skałach, roślinach, zwierzętach, odzieży, środkach spożywczych i innych nieosłoniętych powierzchniach jest spowodowana właściwością spor umożliwiającą przetrwanie długich okresów przesychania i przeżycie w przy niskiej zawartości wilgoci w podłożu, na którym rosną.
 
 • Roztocze (Acarina) są grupą stawonogów, należącą do gromady pajęczaków (Arachnida), która odgrywa znaczącą rolę w alergiach powodowanych przez kurz domowy (m.in. atopowej astmie oskrzelowej, wyprysku atopowym czy atopowym nieżycie nosa). Są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie: mogą występować w glebie, wodzie, próchniejącym drewnie, a nawet w gorących źródłach, pasożytują na wielu gatunkach roślin i zwierząt. Występują również w najbliższym otoczeniu człowieka, gdzie można je spotkać zarówno na zawilgoconych  ścianach pomieszczeń, w kurzu domowym, jak i w produktach spożywczych (sery) oraz na ciele człowieka (skórze czy włosach).

Sztuczne osuszanie - bezinwazyjne

Jest działaniem uzupełniającym w stosunku do osuszania naturalnego. Polega ono zazwyczaj na podwyższeniu temperatury osuszanej części budynku oraz wymuszeniu ruchu powietrza w jej pobliżu. Do bezinwazyjnych sposobów zaliczamy osuszanie: 

 • Osuszanie gorącym powietrzem polega na zastosowaniu nagrzewnic, które powodują podgrzanie powietrza wylotowego z urządzenia do temperatury 250 °C i wymuszenia jego cyrkulacji w remediowanym pomieszczeniu. Temperatura suszenia w pomieszczeniu osiąga zazwyczaj wartość od 35 do 37 °C. Zapewnienie odprowadzenia wilgoci na zewnętrz osuszanego wnętrza, np. poprzez odpowiednią wentylację połączoną z równoczesnym ogrzewaniem powietrza atmosferycznego wprowadzanego do pomieszczenia (co jest warunkiem koniecznym skutecznego przeprowadzenia samego zabiegu), zapewnia pożądaną efektywność tego procesu.
 
 • Osuszanie absorpcyjne polega na przejęciu wody z zalanego bądź zawilgoconego materiału poprzez otaczające powietrze, doprowadzone do stanu tzw. wilgotności równowagowej. Osuszanie powietrza następuje poprzez jego przejście przez urządzenie ze środkiem absorbującym wilgoć, którym może być np. żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Osuszone w ten sposób powietrze jest dodatkowo ogrzewane i recyrkuluje do pomieszczenia, gdzie ponownie następuje jego nasycenie parą wodną, a zgromadzona z powietrza wilgoć odprowadzana jest poza kopertę (szczelnie zamkniętego w czasie całego procesu) wnętrza.
 
 • Osuszanie kondensacyjne opiera się na wykorzystaniu zjawiska kondensacji pary wodnej. Zawilgocone powietrze aspirowane jest przez urządzenie, w którym na parowniku następuje jego oziębienie i skroplenie. Uzyskane w ten sposób ciepło z wilgotnego powietrza oddawane jest do osuszanego wnętrza, a woda odprowadzana do zbiornika i usuwana. Osuszacze kondensacyjne działają najwydajniej w zakresie temperatur od 20 do 25°C przy wilgotności względnej powietrza od 30 do 90%, a w zależności od mocy urządzenia ich wydajność może osiągać w ciągu doby 1800 l.
 
 • Technika mikrofalowa wykorzystywana do osuszania ścian, stropów i posadzek polega na przetworzeniu energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego o częstotliwości od 2,5 MHz do 300 GHz na energię cieplną w eksponowanym środowisku. Technika ta umożliwia swobodne kształtowanie wielkości obszaru oddziaływania mikrofal. Urządzenia mikrofalowe, które znajdują zastosowanie w osuszaniu murów po zalaniu, podtopieniach czy przy pracach związanych z wykonywaniem izolacji blokujących migrację wilgoci, emitują promieniowanie o częstotliwości 2,5 MHz lub 2,5 GHz i mocy do kilku kilowatów.

Osuszanie pomieszczeń i budynków w Eozon Kalisz - zadzwoń!

Zamów usługę osuszania w Eozon Kalisz – więcej KLIKNIJ TUTAJ.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Telefon: (62) 501 75 60 oraz 601 795 219

E-mail: biuro@epak.com.pl
Nasz adres: ul. Chopina 23 (pok. 303-305) 62-800 Kalisz

Udostępnij wpis: